1. Z Administratorem danych można kontaktować się:
  Pod adresem korespondencyjnym: ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno
  Pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@ledkos.pl
  Użytkownik – jednostka fizyczna odwiedzająca witrynę/witryny Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.
  Klient – jednostka fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca być Konsumentem, jednostka prawna lub jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, ale jest uprawniona do zawierania umów na odległość z Sprzedawcą.
  Sklep Internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod elektronicznymi adresami (stronami): ledkos.pl, gdzie Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Produktach i ich dostępności, oraz dokonać zakupu Produktu lub zlecić świadczenie usługi.
  Newsletter – komunikaty, w tym komunikaty handlowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), wysyłane przez Sprzedawcę do Klienta/Użytkownika drogą elektroniczną; ich otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.
  Konto – zestaw danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących określonego Klienta/Użytkownika, a także zawartych przez niego zamówień i umów, który umożliwia Klientowi/Użytkownikowi składanie zamówień oraz zawieranie umów.
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
  W celu wywiązania się z Umowy sprzedaży na odległość, Sprzedawca dokonuje przetwarzania następujących informacji:
  Dane dotyczące urządzenia Użytkownika są analizowane w celu zapewnienia płynnego działania usług, obejmujące adres IP komputera, dane przechowywane w plikach cookies lub innych podobnych narzędziach, informacje dotyczące sesji, preferencje przeglądarki internetowej, dane urządzenia, oraz aktywność na stronie, w tym odwiedzane podstrony.
  Dane o geolokalizacji są wykorzystywane jedynie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na ich ujawnienie. W takim przypadku, geolokalizacja pozwala na dostosowanie ofert produktów i usług do lokalnej potrzeby.
  Dane osobowe Użytkowników, takie jak dane kontaktowe oraz adresowe, są niezbędne do realizacji zakupów. Ich podanie w procesie transakcji jest wymagane i objęte odpowiednią ochroną zgodnie z przepisami RODO.
  Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku zgody na stosowanie plików cookies lub innych podobnych technologii oraz geolokalizację. Dane są przechowywane do momentu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu internetowego.
  Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków ochrony danych zgodnie z art. 32 RODO, uwzględniając specyfikę przetwarzanych informacji oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. Działania marketingowe Administratora
  Na stronie Sklepu internetowego Administrator może prezentować treści marketingowe dotyczące swoich produktów lub usług. Udostępnianie tych informacji jest prowadzone przez Administratora danych zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, który polega na prezentacji treści związanych z oferowanymi usługami oraz promocyjnych akcji, w których Administrator jest zaangażowany. Ważne jest, żeby takie działania nie naruszały praw i wolności Klientów/Użytkowników, którzy oczekują lub są zainteresowani otrzymywaniem podobnych treści podczas odwiedzania stron Sklepu internetowego.
 4. Odbiorcy danych Użytkowników
  Administrator danych udostępnia dane osobowe Użytkowników tylko podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazanie danych ma na celu umożliwienie świadczenia usług na rzecz Administratora danych, takich jak: hosting i utrzymanie Strony, usługi z zakresu IT, obsługa marketingowa i PR.
 5. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich
  Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych krajów trzecich.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  Dostępu (zgodnie z art. 15 RODO) – tj. potwierdzenia przez Administratora danych, czy jej dane osobowe są przetwarzane. W przypadku potwierdzenia przetwarzania danych, osoba ma prawo uzyskać dostęp do nich oraz otrzymać informacje dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okresu przechowywania danych lub kryteriów ich ustalania oraz prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także możliwość wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  Otrzymania kopii danych (zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO) – tj. uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest udostępniana bezpłatnie, jednak za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, pokrywającą koszty administracyjne.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do:
  Sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO) – tj. żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych informacji.
  Usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO) – tj. żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
  Ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO) – tj. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje poprawność swoich danych osobowych – w takim przypadku przetwarzanie zostanie ograniczone na czas, który umożliwi Administratorowi danych zweryfikowanie ich poprawności;
  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania.
  Ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO) – tj. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji, gdy Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto, jeśli osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania, przetwarzanie zostanie ograniczone do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  Przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO) – tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych. Osoba ma także prawo żądać przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  Sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO) – tj. ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach prawem uzasadnionych przez Administratora danych, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, w tym także wobec profilowania. W takim przypadku Administrator danych dokonuje oceny, czy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli po przeprowadzonej ocenie okazuje się, że interesy osoby, której dane dotyczą, są ważniejsze od interesów Administratora, to ten ostatni jest zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach.
  Cofnięcia zgody (zgodnie z art. 7 RODO) – tj. ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie i bez podawania przyczyny. Jednakże przetwarzanie danych osobowych, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody, nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody skutkuje zaprzestaniem przez Administratora danych przetwarzania danych w celach, w których zgoda została pierwotnie udzielona.
  Aby skorzystać z powyższych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych, korzystając z podanych danych kontaktowych, i poinformować go, z którego prawa chce skorzystać oraz w jakim zakresie.
 7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę w Warszawie, przy ul. Stawki 2. Kontakt z Urzędem można nawiązać:
  listownie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  za pośrednictwem infolinii: 606-950-000.
 8. Inspektor Ochrony Danych
  W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, ma także możliwość bezpośredniego kontaktu z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
 9. Zmiany w Polityce Prywatności
  Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub aktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, aby zapewnić Klientom/Użytkownikom aktualne i rzetelne informacje.
 10. Cookies
 11. Sklep internetowy pozyskuje informacje o Klientach i Użytkownikach oraz ich zachowaniu w następujący sposób:
 12. Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach, zgodnie z funkcją konkretnego formularza.
 13. Poprzez zapisywanie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) w urządzeniach końcowych.
 14. Poprzez gromadzenie logów serwera WWW przez operatora hostingowego Sklepu internetowego, co jest niezbędne dla prawidłowego działania serwisu.
 15. Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i służą do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 16. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta/Użytkownika Sklepu. Zgoda na korzystanie z plików cookies przez Sklep internetowy jest wyrażana poprzez kliknięcie przycisku „Zamknij” podczas wyświetlania komunikatu informującego o korzystaniu z plików cookies lub przez zamknięcie tego komunikatu.
 17. Jeśli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, może skorzystać z opcji „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o plikach cookies lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Warto jednak zauważyć, że takie działanie może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego.
 18. Aby zarządzać ustawieniami cookies, należy wybrać odpowiednią przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 19. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, które obejmują zapewnienie wysokiej jakości usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa usług.
 20. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 21. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 22. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez określony czas ustalony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta/Użytkownika.
 23. Cele wykorzystania plików cookies
 24. Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie internetowym w celu:
 25. Tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu. Dzięki temu możliwe jest ulepszanie struktury i zawartości witryny.
 26. Utrzymania sesji Klienta/Użytkownika po zalogowaniu. Dzięki temu Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 27. Określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych oraz dostosowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google.
 28. Obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej
 29. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Jednak Klienci/Użytkownicy mają możliwość dokonania zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usuwanie plików cookies oraz automatyczne blokowanie ich.
 30. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 31. Pliki cookies umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu internetowego.
 32. Pliki cookie mogą być używane przez sieć Google w celu wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu, w jaki Klient/Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą przechowywać informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Zachęcamy Klienta/Użytkownika do zapoznania się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 33. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować te informacje za pomocą narzędzia: Preferencje reklamowe Google.
 34. Wtyczki na stronie Sklepu internetowego
 35. Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do administratorów, takich jak np.: Google Maps, Google Analytics, Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
 36. Udostępnienie danych Klientów/Użytkowników
 37. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość, Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym są dostępne pod adresem: Sposoby dostawy.
 38. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość, Administrator może także udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłaty w Sklepie internetowym są dostępne pod adresem: Sposoby płatności.
  1. Newsletter
 39. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w późniejszym terminie w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia zgody, Klient/Użytkownik będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail informacje (Newsletter) od Sklepu internetowego oraz inne komunikaty handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 40. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w dowolnym momencie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na swoim Koncie lub skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem: Formularz rezygnacji z Newslettera, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta.
  1. Konto
 41. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do zachowania zgodności z prawem i nie umieszczania w Sklepie internetowym ani nie dostarczania do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.
 42. Dostęp do Konta uzyskuje się po dokonaniu rejestracji. W ramach procesu rejestracji, Klient/Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient/Użytkownik zapewnia, że podane dane są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient/Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 43. Przy przyznaniu dostępu do Konta zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Sprzedawcą a Klientem na czas nieokreślony. Konsument może odstąpić od tej umowy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 44. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego umożliwia także dostęp do pozostałych stron, na których znajduje się Sklep internetowy.
 45. Klient/Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
 46. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług dotyczącej Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta/Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta/Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

Potrzebujesz pomocy z oświetleniem LED?

Jeśli wybranie oświetlenia LED sprawia Ci problem i nie masz pewności, która z kategorii sprawdzi się najlepiej w Twojej sytuacji – skontaktuj się z nami. Od lat zajmujemy się profesjonalnym oświetleniem zewnętrznym oraz wewnętrznym i posiadamy tysiące zadowolonych klientów, którzy zaufali naszej firmie. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań służymy pomocą – nasza wykwalifikowana kadra odpowie na każde pytanie i pomoże wybrać odpowiednie oświetlenie LED